Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych to cykliczna impreza, która odbywa się raz na trzy lata
w Warszawie. Pierwszy OFIP miał miejsce w 1996 roku. Od 2014 roku jego organizatorem jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. W OFIP-ie biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, administracji publicznej i biznesu. Wiodącym wydarzeniem każdego Forum jest konferencja poświęcona współpracy wewnątrz sektora pozarządowego oraz relacjom organizacji z partnerami zewnętrznymi. Towarzyszą jej różne formy prezentacji działań organizacji pozarządowych przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób. W tym roku będzie to Tydzień Obywatelski, którego wydarzenia rozpoczną się
w poniedziałek 8 września i zostaną zwieńczone Piknikiem Inicjatyw Obywatelskich 14 września na Krakowskim Przedmieściu.

Głównym zagadnieniem tegorocznej konferencji będzie praca nad wewnętrzną strategią rozwoju sektora obywatelskiego. Będziemy omawiać efekty debat na Regionalnych Forach Inicjatyw Pozarządowych, które odbywają się w całym kraju w czerwcu. Dyskusje z RFIP, których organizatorem jest OFOP i Sieć Wpierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, przyniosą materiał do pracy nad strategią i odpowiedzi na pytania, co organizacje, ich członkowie, pracownicy i wolontariusze, mogą zrobić, aby inspirować innych do działania i być istotnym elementem życia społeczno-gospodarczego w Polsce.

W związku z obchodami 25-lecia pierwszych wolnych wyborów będziemy przyglądać się dorobkowi sektora pozarządowego z perspektywy całego okresu transformacji, oceniać jego dokonania i stawiać przed sektorem NGO wyzwania na przyszłość. Ponadto przyjrzymy się kształtowaniu i roli tradycji obywatelskich podczas obchodów 100-lecia powstania Komitetów Obywatelskich i 200 rocznicy założenia Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności.

Rejestracja dla wszystkich uczestników VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, odbywaja się
od 21 lipca do 21 sierpnia, zapisy prowadzone są przez  formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.ofip.eu

Historia OFIP-u:

Organizatorem sześciu dotychczasowych edycji OFIP-u było Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych. W 2014 roku w tej roli zastąpiła je Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

I OFIP

I Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych odbyło się w dniach 21 i 22 września 1996 roku na Uniwersytecie Warszawskiem. Wzięli w nim udział reprezentanci administracji państwowej i samorządowej, parlamentu, przedsiębiorcy, media – ponad 3 tys. osób, w tym przedstawiciele ponad 800 polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych.

W czasie dwudniowego Forum odbyły się spotkania i prezentacje na temat roli inicjatyw społecznych
w zaspokajaniu potrzeb obywateli, finansowania aktywności społecznej przez sektor publiczny i gospodarczy. Uchwalono dwa dokumenty – Kartę Zasad Działania Organizacji Pozarządowych oraz Kartę Praw Sponsora.

II OFIP

Na II OFIP-ie w czasie sesji plenarnej i warsztatów poruszano wiele istotnych dla III sektora kwestii. Mówiono m.in.
o procesie integracji europejskiej, współpracy z samorządem, mediami, rozwoju filantropii, federalizacji. Dyskutowano na temat pomocy społecznej, zdrowia, oświaty, edukacji, kultury, ekologii, rozwoju regionalnego. W czasie Forum uczestnicy mogli zapoznać się z różnymi formami pozyskiwania środków na działalność organizacji pozarządowych i nieformalnych grup społecznych. Grupa ekspertów udzielała zainteresowanym porad prawnych, księgowych oraz informowała o szkoleniach, wymianach, nowoczesnych technologiach.

Drugiego dnia Forum odbył się Festyn, w którym wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy warszawiaków. Wśród gości znalazł się m.in. premier Jerzy Buzek z małżonką, posłowie, dziennikarze i biznesmeni. Prezentacjom towarzyszyły występy Teatru Ruchu, warsztaty tańców ludowych, koncert liryczny, happeningi i aukcje. O oprawę muzyczną zadbały zespoły VooVoo, Raz, Dwa, Trzy, Mamadou Diouf, Kinior Orchestra.

Relacja filmowa z II OFIP:

Panel dyskusyjny z II OFIP-u:

III OFIP

III OFIP odbył się w Warszawie w dniach 20-22 września 2002 roku.

Na konferencję zgłosiło się 609 organizacji. Pierwszego dnia odbyły się spotkania branżowe. Ich hasłem przewodnim było „Budowanie porozumień i reprezentacji trzeciego sektora”, a dotyczyła ich bardzo różnorodna tematyka: edukacyjna, ekologiczna, polityczna, marginalizacji i inkluzji społecznej, organizacji wspierających i poradniczych , federalizacji organizacji zagranicą, ewaluacji projektów społecznych, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, wolontariatu, non-profit, praw człowieka.

Tematem drugie dnia było „Państwo – wspólne dobro”. Dyskutowano m.in. na temat stworzenia reprezentacji i kondycji sektora NGO, aktywności społeczeństwa w działania obywatelskich. Innymi wątkami poruszanymi na konferencji były: finansowanie organizacji pozarządowych z funduszy pochodzących z Unii Europejskiej,  współpraca III sektora z przedstawicielami administracji publicznej, samorządu, biznesu, pomocniczość. Istotnymi kwestiami poruszanymi przez panelistów był wpływ organizacji pozarządowych na proces legislacyjny oraz rozwiązywanie problemów społecznych, nowa sytuacja po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz filantropia.

Trzeciego dnia OFIP-u odbył się festyn organizacji pozarządowych, w ramach którego można było uczestniczyć w koncertach, happeningach, przedstawieniach, warsztatach oraz zwiedzać stoiska wystawiennicze licznych organizacji.

IV OFIP

IV OFIP, który odbył się w dniach 23-24 września 2005 roku, rozpoczął się przedstawieniem idei Rzeczypospolitej Obywatelskiej. W spotkaniach wzięło udział ponad 1000 osób. W trakcie OFIP-u uczestnicy wzięli udział w otwartym posiedzeniu Zespołu ds. nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego przy Radzie Działalności Pożytku, na którym poruszano kwestie m.in. współpracy z administracją publiczną, odpłatnej i nieodpłatnej działalności gospodarczej organizacji III sektora, współpracy z mediami. Dyskutowano również o społecznej odpowiedzialności biznesu i współpracy biznesu z III sektorem. Jedna z dyskusji była szczególnie owocna, po panelu „Państwo obywatelskie – dobre rządzenie. Promowanie szerokiego dialogu społecznego” powstała lista 28 postulatów dotyczących rozwoju państwa obywatelskiego. Jednym z bardziej interesujących paneli był „Dylematy reprezentacji trzeciego sektora” zajmujący się tematyką reprezentowania interesów organizacji pozarządowych, lobbowania oraz monitorowania działań władz. Zagadnienia kapitału społecznego, jego rozwoju, aktywnego społeczeństwa, zaufania społecznego poruszano w trakcie sesji „Aktywne wspólnoty lokalne”. Na temat pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przedstawiciele NGO dyskutowali z pracownikami administracji publicznej.

Relacja:

Druga część relacji:

Spot promujący:

V OFIP

Piąta edycja odbyła się w dniach 13-20 września 2008 w Warszawie. Jej formuła różniła się od poprzednich, ponieważ oprócz Konferencji i Pikniku Organizacji Pozarządowych przygotowanych zostało wiele imprez towarzyszących składających się na Tydzień Obywatelski.

Konferencja V OFIP-u poruszała kwestie związane głównie z założeniami wieloletniej strategii rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym: aktywnych obywateli i wspólnot lokalnych, edukacji obywatelskiej, silnych organizacji pozarządowym. Pierwszego dnia odbyły się również Targi Organizacji Wspierających, na których m.in. organizacje szkoleniowe, doradcze, badawcze, grantodawcze i firmy prywatne prezentowały swoją ofertę dla organizacji pozarządowych.

W kolejnym dniu odbyły się sesje poświęcone m.in. dialogowi społecznemu, funduszom lokalnych, unijnych i korporacyjnych, standardom działania i modelom współpracy w organizacjach pozarządowych i samorządach lokalnych, wykluczeniu cyfrowemu, ekonomizacji III sektora, wpływowi organizacji pozarządowych na politykę zagraniczną i liderom sektora

W tygodniu poprzedzającym Konferencję i Piknik odbył się Tydzień Obywatelski, swoisty przegląd warszawskich organizacji pozarządowych, społeczników, aktywistów pozwalający na prezentowanie ich dorobku i projektów szerokiej, miejskiej publiczności. Na Krakowskim Przedmieściu odbył się Piknik na którym swoją działalność prezentowało ponad 100 fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych.

Film promujący V OFIP:

Reportaż z V OFIP:

VI OFIP

VI OFIP odbył się w dniach 10-17 września 2011 roku. Tematyka forum oscylowała wokół raportu z badań na temat kondycji organizacji pozarządowych, ich kontaktów z administracją publiczną i tego, jak w praktyce wyglądają zasady współpracy z samorządami i rządem. Dyskutowano też na temat tego, jakie wyzwania stoją przed sektorem, szczególnie w kontekście prawnym, jak mądrze wydawać publiczne pieniądze, czy obecność NGO w polityce jest potrzebna, profesjonalizacji III sektora, czy idei 1 procenta.

W trakcie VI OFIP odbyły się nie tylko panelowe dyskusje, ale również spotkania branżowe oraz tematyczne. Przedstawiciele i przedstawicielki różnych organizacji zajmujących się tematyką m.in. wykluczenia społecznego, edukacji oraz edukacji obywatelskiej, ekologiczną, charytatywną, kulturalną, seniorską, sportową, turystyczną, pomocy rozwojowej, praw człowieka, rynku pracy oraz aktywizacji zawodowej, rozwoju lokalnego i regionalnego, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Wśród wątków poruszanych na spotkaniach znajdowały się np. źródła finansowania, PR, wolontariat, nowe technologie, współpraca z biznesem oraz z samorządami.

Po zakończeniu dyskusji odbył się Piknik Organizacji Pozarządowych, na którym swoje działania prezentowało się ponad 100 różnorodnych organizacji.

Zdjęcia z pikniku:

http://warszawa.ngo.pl/x/682611

Wideo relacja z pikniku:

Spot promocyjny:

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress