Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

1 17 OFOP

Organizatorem OFIP-u jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

OFOP powstał w 2003 roku. Jego misją jest budowanie silnego i wiarygodnego sektora pozarządowego jako niezbędnego elementu istnienia społeczeństwa obywatelskiego. Celem Federacji jest dbanie o dobre otoczenie społeczno-prawne dla działalności III sektora. OFOP podejmuje inicjatywy w imieniu swoich Członków. Rozwój organizacji członkowskich wspierany jest poprzez działania na rzecz ich większej integracji oraz pomoc
w budowaniu wizerunku.

Obecnie Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zrzesza ponad 140 organizacji z całej Polski. Wśród nich są federacje i inne duże organizacje – pośrednio należy do OFOP ponad 400 organizacji pozarządowych!

Zgodnie ze Statutem, Zarząd OFOP-u składa się z sześciu członków, w tym Prezesa, wybieranych spośród uprawnionych przedstawicieli organizacji członkowskich, przez Walne Zebranie na okres czterech lat.

Zmiana połowy składu Zarządu następuje co dwa lata (tzw. kadencja rotacyjna).

Skład Zarządu 2013-2015:

Prezes
Piotr Frączak (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego)

Wiceprezesi
Karolina Dreszer-Smalec (Fundacja na rzecz Collegium Polonicum)
Dariusz Supeł (Zwiazek Harcerstwa Polskiego)

Członkowie

Łukasz Broniszewski (Fundacja Stabilo)

Michał Braun (Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach)

Przemysław Dziewitek (Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska)

Misja i cele OFOP-u

Działamy w imieniu i poprzez członków na rzecz silnego trzeciego sektora.

 1. Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz budowanie poczucia tożsamości trzeciego sektora.
 2. Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji.
 3. Kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec trzeciego sektora i budowanie jego rzetelnego wizerunku.

Zadania

 1. Stworzenie mechanizmów umożliwiających ocenę przestrzegania przez organizacje członkowskie standardów wynikających z istniejącej Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych.
 2. Zajmowanie stanowiska wobec budzących wątpliwości praktyk związanych z działalnością organizacji pozarządowych.
 3. Propagowanie standardów działań, w tym szczególnie dotyczących ich jakości i efektywności,w środowisku organizacji pozarządowych.
 4. Tworzenie warunków do wymiany zarówno doświadczeń, jak i zasobów, a także upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań.
 5. Prowadzenie prac na rzecz zmian legislacyjnych istotnych dla środowisko organizacji pozarządowych.
 6. Zbieranie informacji dotyczących relacji trzeciego sektora z administracją publiczną, szczególnie tych, które są istotne dla praktycznej realizacji zasady pomocniczości.
 7. Zbieranie informacji na temat zasad i praktyk związanych z dostępnością środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
 8. Inicjowanie prac na rzecz budowania rzetelnego wizerunku trzeciego sektora.
 9. Przygotowywanie strategii informacyjnych dotyczących sektora organizacji pozarządowych.
 10. Prowadzenie prac na rzecz animowania aktywności obywatelskiej.
 11. Rozwiązywanie konfliktów i działania mediacyjne.

Pełen statut można przeczytać tu: http://ofop.eu/aktualnosci/statut-ogolnopolskiej-federacji-organizacji-pozarzadowych

Dlaczego warto się przyłączyć?

Bez względu na rodzaj i zasięg prowadzonej działalności wszyscy mamy podobne problemy: brak dostępu do informacji o grantach, problemy ze znalezieniem partnerów, wymianą doświadczeń, dostępem do szkoleń. Ponadto, gdy otoczenie prawne nie sprzyja naszemu rozwojowi, samodzielnie nie mamy żadnego wpływu na zmianę niekorzystnych regulacji. Pojedynczy głos małej organizacji nie jest dobrze słyszalny.

Z drugiej strony, nie jest dobre jeśli głos zabierają ciągle te same duże organizacje. Federacja jest szansą rozwoju i dla tych dużych i małych, tych z Warszawy i tych z całej Polski.

Przynależność do OFOP:

– umożliwia wymianę doświadczeń,
– znalezienie wiarygodnego partnera do projektu,
– udział w wartościowych szkoleniach i konferencjach,
– a przede wszystkim wsparcie merytoryczne, rzeczowe lub finansowe.

Federacja silna organizacjami członkowskimi ma siłę formułowania stanowisk, protestów i wpływania na otoczenie prawne trzeciego sektora, jakiej nie mają występując samodzielnie. OFOP jest silny siłą własnych członków, buduje silne zaplecze członkowskie, które umożliwia mu działanie w imieniu i na rzecz swoich członków. OFOP pracuje na rzecz budowy standardów działania organizacji, ich wizerunku, a w sytuacjach trudnych podejmuje interwencje.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
ul. Strzelecka 3 lok. 12
03-433 Warszawa
[email protected]

www.ofop.eu

KRS: 0000 169795
NIP: 525-23-00-193
REGON: 015678615

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress